3D 배경 모델러
3D 캐릭터 모델러
3D 게임 애니메이터
UI 디자인
컨셉 배경 디자인
컨셉 캐릭터 디자인
2D 모작
기초 소묘/크로키/조소
 
컨셉 캐릭터 디자인
Character Concept Design
김효린More
Character Concept Design
이수민More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
이현화More
Character Concept Design
최성욱More
Character Concept Design
박수진More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
홍채연More
Character Concept Design
김세중More
Character Concept Design
최성욱More
중세기사 남&여 디자인 스케치
장성진More